Venstre vil ikke lukke skovbørnehaver

Venstre på Frederiksberg er gået over kommunegrænsen til partifællerne på Københavns Rådhus, og sammen har de fundet en løsning på problemet med for få børn på Frederiksberg til for mange pladser i daginstitutionerne.

Venstres viceborgmester Jan E. Jørgensen forklarer løsningen på denne måde: ”Københavns kommune har det stik modsatte problem – de har for mange børn til for få pladser – så hvis de nu fik passet nogle af deres børn på Frederiksberg i stedet for dyre, midlertidige pavillonløsninger, så kan vi løse to problemer på én gang. Vi behøver ikke lukke en eneste skovbørnehave – og København kan slippe for at bruge en masse penge på dårlige lappeløsninger. Vinderne bliver børnene og deres forældre.”

Ifølge næstformanden i børne- og ungdomsudvalget på Københavns Rådhus, Jens Kristian Lütken fra Venstre, så skal københavnerne stille pavilloner op til hele 91 daginstitutionsgrupper – de 52 skal etableres allerede inden udgangen af 2018.

Frederiksberg har en overkapacitet på ca. 450 pladser, men Københavns Kommune mangler endnu flere pladser, så regnestykket går op. Forslaget fra Venstre i København og Frederiksberg går i al sin enkelhed ud på, at Frederiksberg åbner sine ventelister for børn fra andre kommuner, og at de to kommuner sammen gør opmærksom på, at man kan få passet sit barn på Frederiksberg, selv om man bor i Københavns kommune. Det kan eksempelvis ske via pladsanvisningen i København.

”Vores daginstitutioner er mindst lige så gode som dem i København – og samtidig er de lidt billigere – så jeg er slet ikke bekymret for, at vi vil kunne få fyldt de tomme pladser op med nogle søde børn fra København. Samtidig skal man huske, at vi inden for en kortere årrække får brug for flere pladser igen, når der åbner op til 700 boliger på hospitalsgrunden. Det skulle være mærkeligt, om de ikke også får børn”, slutter Jan E. Jørgensen.

Generalforsamling 2017

Venstre Frederiksberg holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
a. Behandling af forslag til valgprogram for Venstre til kommunalvalget
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af en kandidat for Frederiksberg kommune til Venstres liste til regionsvalget.

Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen gæster generalforsamlingen og kommer med et aktuelt politisk oplæg.

Flot fremgang i den frederiksbergske folkeskole

Nye nøgletal fra Kommunerens Landsforening (KL) viser, at de politiske prioriteringer for folkeskolen i Frederiksberg Kommune slår igennem.

Elevernes faglige resultater ved afgangsprøverne i sommer ligger 0,5 procentpoint over resultaterne fra sommeren 2015. Karakter­gen­nemsnittet på Frederiksberg er vokset.

På Frederiksberg undervises eleverne oftere af en lærer med linjefagskompetence set i forhold til landsgennemsnittet, og det er fortsat et område vi skal have fokus på.

I Undervisningsudvalget har vi de senere år haft fokus på overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og det begynder nu at vise resultater. På Frederiksberg stiger andelen af unge, der 9 måneder efter folkeskolen er i gang med en ungdoms­uddan­nel­se. Også lærernes fravær er for nedadgående.

En vigtig drivkraft bag de faglige resultater og overgangen til ungdomsuddan­nel­serne, er stabilitet i undervisningen. Derfor er det utrolig positivt, at Frederiksberg Kommunes fokus på nedbringelse af sygefraværet, viser så flotte resultater. Med bud­get 2017 har vi vedtaget en incitamentsordning, der belønner skoler der nedbringer lærer­fraværet yderligere og understøtter et fortsat fald i lærernes fravær.

Som formand for Undervisningsudvalget er jeg utrolig glad for, at KL’s nye nøgletal viser, at vores politiske prioriteter skaber grundlag for, at den flotte fremgang for den frederiks­bergske folkeskole fortsætter.

 

Pin It on Pinterest