Valgprogram 2017-2021

Frihed og frisind

Venstres grundtanke bygger på frihed, frisind og fælleskabet. Venstres politik tager udgangspunkt i, at mennesket trives bedst med frihed under ansvar. Nemlig med ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Dette er de styrende værdier for Venstres tilgang til kommunalpolitik.


Venstre ønsker at give den enkelte flere valgmuligheder i forhold til den kommunale service. Det betyder eksempelvis, at der skal være valgfrihed mellem kommunale og private løsninger, hvad enten det handler om daginstitution, skole, hjemmehjælp eller ældrebolig. Venstre er det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der konsekvent kæmper for valgfrihed.

Frisind er en anden styrende værdi for Venstre. Mennesket har ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin egen livsform.

Endelig er det vigtigt for Venstre hele tiden at huske på, hvorfra pengene kommer til at drive en kommune – nemlig skatter. Hvis vi alle sammen var offentligt ansatte, så var der ingen til at betale regningen. Hvis ingen af os arbejdede, så var der heller ingen til at betale regningen. Det er derfor vigtigt at sikre, at kommunen ikke vokser på bekostning af den private sektor, og det er vigtigt at sikre, at flest muligt kommer i arbejde.

En kommune for borgernes skyld

En veldrevet kommune løser sine opgaver på den mest ansvarlige vis. Ansvarlighed betyder i denne forbindelse, at borgernes rettigheder respekteres, at opgaven løses med den kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, og at det sker til den rigtige pris.Samtlige ledere skal gøres ansvarlige for, at opgaverne løses i dette lys. Ledere, der ikke magter denne opgave med tilfredsstillende resultater, magter ikke deres opgave som leder.

Venstre ønsker et tilbud om opkvalificering til samtlige ledere.

– Venstre vil effektivisere den kommunale drift og reducere bureaukratiet – det vil sige samme kvalitet, men med et lavere ressourceforbrug. Vi er allerede langt, men kan nå endnu længere.

– Alle arbejdsgange skal optimeres f.eks. ved brug af LEAN. Forklares – sundhedssystemet.

– Venstre ønsker, at Frederiksberg Kommune går forrest i digitaliseringen. Mest mulig kontakt med kommunen skal kunne foretages digitalt, så borgerne kan kontakte kommunen på de tidspunkter, der passer dem bedst i den travle hverdag.

– En veldrevet kommune har et lavt sygefravær – og lavt sygefravær handler meget om arbejdsmiljø og ledelse. Derfor vil Venstre sætte fokus på lederudvikling og ikke mindst på arbejdsmiljø for de kommunalt ansatte.

– Kommunen har et ansvar for at sikre, at vi konstant har de bedste indløbsaftaler med de bedste priser.

– Venstre accepterer ikke snyd med offentlige midler. Det er asocialt at modtage ydelser, man ikke er berettiget til, og det er asocialt ikke at betale, hvad man er forpligtet til. Derfor støtter vi en øget kontrol – naturligvis inden for lovgivningens rammer.

– Brugen af private leverandører skal øges, når det kan sikre bedre service for de samme penge eller når uændret kvalitet kan leveres til en lavere pris. Venstre har ingen hellige køer – det vigtigste er ikke, om en kommunal serviceydelse leveres af kommunen eler af en privat udbyder – men om vi får den bedste ydelse til den rigtige pris.

– Venstre ønsker øget brug af OPP samarbejde i forbindelse med den videre udvikling af Frederiksberg. OPP er en forkortelse af Offentligt Privat Partnerskab, hvor kommunen og private virksomheder eller investorer går sammen om et anlægsprojekt – og eventuelt også den efterfølgende drift.

– Kommunens personale er til for borgernes skyld – ikke omvendt. For at sikre begge parter den optimale oplevelse, skal vi gennem efteruddannelse og omskoling sikre, at personalet har den fornødne ekspertise til at løse opgaverne.

– En veldrevet kommune har dygtige og kompetente medarbejdere, og de har krav på en professionel ledelse. Ledere, der ikke kan leve op til dette krav, skal ikke være ledere.

Byen skal udvikles

Det er attraktivt at bo på Frederiksberg, hvilket afspejler sig i huspriserne. På trods af, at Frederiksberg er tæt bebygget, er der fortsat mulighed for at give tilladelse til at bygge flere boliger, men det vigtigste er at sikre gode forhold for byens borgere i form af grønne arealer og attraktive pladser. Det er således begrænset, hvor der efterhånden er plads til at bygge nye boliger.

Den store klimaforebyggelsesindsats betyder, at der kommer flere grønne og blå arealer på Frederiksberg.

– Fra 2020 får borgerne på Frederiksberg adgang til et nyt superhospital på Bispebjerg. Det er ensbetydende med, at Frederiksberg Hospital lukkes og dermed åbnes der nye muligheder for Frederiksberg Kommune.

– Venstre accepterer lejlighedssammenlægninger, som ofte kan give børnefamilier mulighed for at blive boende på Frederiksberg.

– Nybygninger og tilbygninger skal have høj æstetisk kvalitet, og bevaringsværdige bygninger skal bevares – hvilket burde fortsat være en selvfølge, men ikke er det.– Ungdomsboliger skal prioriteres højt – først og fremmest kollegier, men også små lejligheder.

– Venstre vil ligeledes vogte over byens åndehuller, således at legepladser og grønne områder vedligeholdes optimalt og indbyder til leg og afslapning.

– Venstre støtter muligheden for at etablere altaner og tagterrasser – hvilket dog altid skal ske under hensyntagen til æstetikken og indbliksgener.

– Byfornyelsen skal i endnu højere grad omfatte facaderenoveringer.

– Venstre ser positivt på at udvikle Frederiksberg med grønne tage og vægge

Plads til alle i trafikken

Den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til at tage bilen. Hvis alle altid kørte i bil på Frederiksberg, så ville byen bryde sammen. Bl.a. derfor er det helt nødvendigt, at der er gode forhold for den kollektive trafik og cyklisterne. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke også skal være plads til bilisterne. Bilen er kommet for at blive, og for mange er det helt nødvendigt med en bil i hverdagen. Venstre søger de løsninger, der bedst sikrer plads til at færdes i byen på en sikker og bekvem måde, hvad enten man færdes til fods eller kører på cykel, i bil eller bus, metro eller S-tog.

Vi er en del af hovedstaden, og det er derfor vigtigt, at vi samarbejder med de andre kommuner i regionen for at sikre, at statslige trafikinvesteringer i højere grad går til Hovedstaden. Københavns kommune har dog ikke gennem de seneste 4 år gjort dette samarbejde nemt. Morten Kabell har drevet en meget bilfjendtlig politik, der senest i forbindelse med den ønskede bilfri dag, der bl.a. grundet Venstres pres ikke blev til noget og spærrede hele Frederiksberg af.

– Parkeringslicenser skal ikke bruges som en skatteindtægt, men kun som et middel til at sikre, at der er udskiftning på parkeringspladserne, og at de ikke optages af bilister fra København, der bruger Frederiksberg som parkeringsplads. Bilisterne betaler i forvejen dyrt for at have en bil. Venstre mener, at det fortsat skal være gratis at parkere overalt på Frederiksberg i to timer.

– Parkeringspladserne forbeholdes dem, der har et ærinde på Frederiksberg eller som bor her.

– Venstre ønsker flere parkeringspladser, ikke kun de dyre pladser i parkeringskældre, men også pladser i gadeplan, f.eks. de såkaldte knastløsninger på gadehjørnerne. Når der nedlægges en parkeringsplads, skal der etableres en ny.

– Veje, cykelstier og fortove, skal altid holdes i forsvarlig stand. Snerydning skal fortsat være på et højt niveau, ligesom der skal strammes op i snerydningspligten overfor private husejere.

– Der skal etableres endnu flere cykelstier og cykelstativer. I 2020 skal der være cykelsti på samtlige trafikveje på Frederiksberg.

– Vi skal have meget mere metro. Metroen skal udbygges yderligere, og Venstre er først tilfredse, når hele Frederiksberg og København er dækket af Metro, så ingen har mere end 500 meter til nærmeste station. Næste udbygning kan sagtens planlægges allerede og udbygges sideløbende med anlæggelse af metro Cityringen.

– Der skal være sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Mere Metro må ikke føre til en dårligere samlet dækning med kollektiv trafik. Kommunen er ansvarlig for at sikre kobling mellem bus, metro og S-tog, så alle dele af Frederiksberg er dækket med kollektiv trafik.

– Vi støtter Frederiksberg Busserne, som bl.a. er med til at give ældre og gangbesværede mulighed for at komme rundt i byen – men der skal naturligvis kun køre bus på de tidspunkter og de steder, hvor der er passagerer. Køreplan og ruter skal derfor løbende justeres, så de dækker behovet – men heller ikke mere.

– Priserne på at køre med offentlig transport skal sikre, at det er et reelt alternativ til bilerne.

– Der skal indføres hastighedsgrænser på 40 km/t på langt flere veje end i dag.

– Den offentlige trafik skal tilrettelægges så det er nemmere at komme til Bispebjerg hospital.

Den grønne kommune

Frederiksberg er en grøn kommune – det er den på flere niveauer. Frederiksberg er en smuk by midt i Danmarks hovedstad. Vi skal gå foran med klimasikring og miljørigtige løsninger.

– Frederiksberg skal gå foran for at begrænse udslippet af CO2. Kommunen har opstillet ambitiøse mål for sit eget udslip, og det er vigtigt at sikre, at målene nås. Dette kan ske bl.a. ved at stille skrappe, men realistiske miljøkrav til nybyggerier, men også ved en miljømæssig gennemgang af eksisterende bygninger. De fleste energiinvesteringer tjener sig hjem efter få år, så der er også økonomisk fornuft i at investere i miljøet.

– Venstre støtter ESCO modellen, hvor private betaler for energiforbedringer i kommunale ejendomme finansieret gennem energibesparelser. ESCO er en model hvor en privat virksomhed vinder et udbud

– Venstre vil fastholde et højt niveau for renhold af kommunen. Der skal være flere skraldespande på vejene.

– Ved udskiftning af kommunale biler, skal der udelukkende anskaffes el-biler eller biler med tidssvarende brændstofokonomi.

– Venstre støtter miljøzonen, der omfatter hele Frederiksberg og mener, at den skal udvides til også at gælde mindre varevogne.

– Venstre er glade for, at det langt om længe lykkedes at få etableret en genbrugsstation på Frederiksberg. Vi ønsker, at, affaldssorteringen gøres endnu mere effektiv – gerne ved brug af økonomiske incitamenter.

– Venstre kræver en endnu strammere kurs overfor graffiti og anden form for hærværk. Graffiti skal fjernes indenfor 48 timer og kommunens ansatte skal tilskyndes til at anmelde graffiti til Teknik og Miljøafdelingen, således at det straks fjernes. Private skal tilskyndes til at fjerne graffiti.

– Kloaknettet skal sikres, så det i højere grad kan klare de klimaforandringer, der allerede er her. Men kloakkerne kan ikke klare klimaforandringerne alene, og Venstre støtter alle tiltag, der kan hjælpe til at kontrollere vandmasserne ved skybrud, så vi i videst muligt omfang undgår oversvømmelser. Vi støtter også løsninger til lokal afledning af regnvand – grønne tage, grønne områder og skybrudsveje.

Erhvervslivet

Frederiksberg Kommune har de senere år gennemført mange gode ting på erhvervsområdet, og det er positivt med fremgang for Frederiksberg som erhvervsby. For vi i Venstre mener at vi slet ikke er i mål med at udnytte det potentiale, som Frederiksberg har på erhvervsområdet. Flere jobs på Frederiksberg.

Venstre er Frederiksbergs mest erhvervsvenlige parti. Det betydre ikke, at erhvervslivets interesser går frem for alt, men Venstre er det parti i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, der mest konsekvent bakker op om erhvervslivets interesser – fordi erhvervslivet er selve fundamentet for en levende by.

På trods af kommunens høje bebyggelsesprocent, ser Venstre mange muligheder for en gunstig erhvervsudvikling. Det skyldes især, at et af kodeordene for fremtidens erhverv er innovation og som universitetsby har vi mulighederne for en aktiv vidensudvikling. Venstre har oplevet en interesse fra virksomheder, handlende og erhvervsdrivende på Frederiksberg for at blive mere inddraget i kommunens virke på erhvervsområdet. Der er meget stor forskel på, hvordan landets kommuner organiserer deres indsats på erhvervsområdet. Der er i praksis 98 måder at gøre det på – der dog kan kategoriseres inden for tre hovedmodeller og her betragter Venstre det som formålstjeneligt, om indsatsen med erhvervsudvikling på Frederiksberg kommer til at ligge en anelse længere ovre i den privat-baserede retning.

Erhvervsudvikling skal foregå i samarbejde

– Venstre ønsker større inddragelse af Frederiksbergs virksomheder i kommunens erhvervspolitikNår der skal skabes erhvervsudvikling – uanset hvor henne det er – vil der ganske vist være nogle ting, som en kommune med dens mange ressourcer og myndighedsopgaver kan bidrage til. Andre funktioner, såsom netværk mellem erhvervsdrivende og iværksættere, varetages bedst gennem en stærk involvering af det lokale erhvervsliv.

– Ny og mere virksomhedsrettet erhvervsstrategi for Frederiksberg I de forgange tre år er der givetvis ikke mange erhvervsdrivende i vores kommune, der aner noget om, at vi har en erhvervsstrategi. En af grundene kan være, at den nuværende strategi i for høj grad har haft karakter af en arbejdsplan for forvaltningens indsats og i for utilstrækkelig grad en strategi, som Frederiksbergs erhvervsliv har set sig selv i.

– Venstre ønsker, at en ny erhvervsstrategi i højere grad bliver ”erhvervslivets strategi”. Det stiller krav om, at hele tilblivelsen af den nye strategi sker tæt samspil med lokale virksomheder og erhvervsdrivende, bl.a. gennem dialogmøder forud for første udkast til strategien.

– Visse kommunale opgaver med erhvervsudvikling lægges ud til private aktører
Venstre mener, at kommunen skal være mere åben over for at lægge opgaver i den kommunale forvaltning – med tilhørende finansiering – ud til privatbaserede erhvervsforeninger og virksomhedsnetværk. Projekter, der skal arbejdes forretningsmæssigt med, varetages bedst af folk med forretningsøjne. For eksempel er det fastlagt i både kommunens erhvervsstrategi fra 2014 og kommuneplanstrategi fra 2016, at der skal være lokale netværk for iværksættere og undervisning i iværksætteri i vores folkeskoler. Det skal vi have ført ud i livet – og det er den type aktivitet, som en ekstern part kan varetage på vegne af kommunen.

– Venstre vil gøre det nemmere for iværksættere. Vi vil mindske de administrative byrder og bl.a. etablere en Kvikskranke på rådhuset for servicering af erhvervslivet.

– Venstre har fået sat prisen på parkeringslicensen for erhvervslivet biler ned, og vi kæmper videre for at få den lige så langt ned som beboerlicenserne.

– Venstre ønsker fortsat, at der ikke skal være afgifter på udeservering, fortovsudstillinger, stilladser, filmoptagelser og reklameskilte.

– Venstre er tilhænger af reklamer og sponsorater ved kulturtilbud. Vi har ingen berøringsangst over for erhvervslivet – tværtimod!

– Dækningsbidraget skal ned – venstre har været med til at halvere det.

– Venstre støtter også sponsorering bl.a. af kommunale biler, idrætsanlæg og publikationer.

– Venstre ønsker en ny turisme strategi – der skal udarbejdes i samarbejde med erhvervslivet.

– Detailhandelen er afhængig af, at kunder i bil kan parkere i nærheden af butikken. Venstre kæmper for, at butikkerne på Frederiksberg aldrig ender i samme situation, som butikkerne omkring Nørrebrogade og andre dele af nabokommunen, hvor bilerne er blevet trængt ud.

Skolelivet

“Uddannelse er den mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden”. Nelson Mandela.

En skole, hvor man lærer noget og en skole, hvor det er rart at være, er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Læring er mest effektiv i skoler med høj trivsel, hvor eleverne ikke mobber hinanden, hvor eleverne møder veludhviledet og får en sund kost. – Brugertilfredsheden skal øges, hvilket skal måles gennem brugerundersøgelser.

– Venstre vil fortsat arbejde for, at skolerne på Frederiksberg er blandt de allerbedste i Danmark, at fagligheden prioriteres højt, at eleverne testes i dansk og matematik, at der er klare mål for indlæringen og for de sociale kompetencer. Disse mål skal løbende evalueres.

– Venstre ønsker fortsat efteruddannelse af lærerne og pædagogerne, som skal specialiseres yderligere, såvel fagligt som i forhold til hvilke aldersgrupper, de skal undervise. Dette vil også være med til at sikre kvaliteten i den understøttende undervisning, som er en essentiel del af folkeskolenreformen, som vi støtter op omkring.
– Der skal være den størst mulige valgfrihed imellem skolerne. Venstre betragter det som et gode, at søskende kan gå på den samme skole, og at man som forældre kan vælge den skole, man finder bedst for sine børn. Endvidere mener vi, at det er sundt, at skolerne konkurrerer med hinanden om eleverne.

– Venstre støtter inklusion af de fleste elever med særlige behov i de almindelige klasser. Det er ikke alle elever, der kan rummes på den almindelige folkeskole, men det er vigtigt, at eleverne kun i særlige tilfælde henvises til en specialskole. Det kræver naturligvis, at der følger ekstra lærerressourcer med den enkelte elev, der har behov for specialundervisning.

– Vedligeholdelse af vores skoler skal være god, som også påvirker et godt arbejdsmiljø for såvell lærere, pædagoger og elever. Herunder er skoletoiletterne især (en evig) udfordring, som fortsat skal vedligeholdes.

– Skolernes faglokaler skal leve op til tidens krav.
Venstre ønsker at gå forrest når det gælder IT i vores folkeskoler. Derfor ønsker vi fortsat at vores Bring Your Own Device strategi understøttes med de nødvendige midler det kræver; herunder en stærk infrastruktur i form af et stabilt trådløst nedværk (samt support) og PC´er til de elever, som ikke har muliged for selv at medbringe en PC.

– Der skal sikres en fornuftig fordeling af tosprogede elever mellem skolerne.– Infrastrukturen skal fokuseret

Minuddannelse er et vigtigt værktøj imellem den enkelte elev og læreren samt forholdet mellem skolen og forældrene. Selvom det er et essentielt værktøj i at måle den enkelte elevs progression i læring, så er det vigtigt for Venstre at der er bliver skabt en bedre forventningsafsteming parterne imellem, end tilfældet har været i dag. Det skal være klart for alle parter (læreren, eleven og forældrene) hvad den egentlige værdi i værktøjet er.

– Det generelle arbejdsmiljø skal være optimalt for lærerne, således at sygefravær kan mindskes sammen med antallet af aflyste timer.

– Lærerne skal i endnu højere grad undervise i deres linjefag.

– Lærerne skal understøttes i at sikre den nødvendige ro i klasserne. Alle fag – også de kreative – skal sikres et højt fagligt niveau.

– Elever med særlige forudsætninger skal sikres relevante tilbud.

– Venstre støtter forsøg med at give karakterer tidligere end i dag.

– Venstre ønsker nul-tolerance over for mobning.

– Venstre er tilhænger af, at skolernes karakterer ved afgangseksamen offentliggøres.

– Skolernes udearealer skal også kunne bruges af andre uden for skoletiden.

– Venstre ønsker et større fokus på at få skolerne ud i virkeligheden, de skal samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner mf. Fx hjemkundskab undervisning i en restaurant.

– Venstre ønsker gode udearealer for samtlige skoler på Frederiksberg. Vi vil arbejde for en ny skolegård på skolen på Nyelandsvej.

– Frederiksberg Kommune spiller en afgørende rolle i den forebyggende indsats mod radikalisering. Venstre ønsker at vores forslag til handlplan for forebyggelse af antiradikalisering fortsat lever op til de krav og målsætninger som PET i samarbejde med Københanvs Politi, Frederiksberg og Københavns Kommune fastsætter og at denne plan revideres løbende.

Flere i job

Det er vigtigt at hjælpe ledige til hurtigst muligt at komme i beskæftigelse. Venstre vil derfor sætte endnu mere fokus på samspillet med det lokale erhvervsliv, for at sikre et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked. En mere aktiv og effektiv indsats fra kommunens side skal sikre, at flere borgere går fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det er endvidere vigtigt at sikre, at alle ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

– Vi skal give alle ledige tilbud om videreuddannelse, målrettet virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og generel opkvalificering for at støtte vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

– Samme dag, som man melder sig ledig, skal man have en samtale med en jobkonsulent på Jobcenter Frederiksberg for en gennemgang af de aktuelle ledige jobs. Frederiksberg skal være foregangskommune, når det gælder kontakten til den ledige.

– Jobcentret skal afholde ”Åbent hus” arrangementer, hvor virksomheder inviteres til at give en præsentation af de aktuelle muligheder.

– Et andet arbejdsmarkedspolitisk fokusområde er borgere på sygedagpenge. Risikoen for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet stiger for hver uge, man er syg. En tidlig og korrekt indsats er en gevinst, såvel for borgeren, arbejdspladsen som for kommunen.

– Venstre vil styrke indsatsen for et øget arbejdsudbud, ved at føre en aktiv politik for erhvervsudviklingen på Frederiksberg.

Et liv med sundhed

Et godt helbred er primært et personligt anliggende, men det er i kommunens interesse at støtte den enkelte i at holde sig sund og i god form. Effektiv kommunal forebyggelse og sundhedsfremme, kan nedbringe omfanget af hospitalsindlæggelser og behandlingsforløb. Det vil både forbedre den enkeltes livskvalitet og samtidig være en gunstig investering for kommunen. Målet skal være at nedbringe kommunens udgifter til hospitalsbehandlinger – uden at gå på kompromis omkring den almene sundhedstilstand. 


Den kommunale sundhedspolitik, skal have fokus på forebyggelse af sygdomme og på genoptræning og efterbehandling af borgere, der har været på hospitalet. Regionerne styrer hospitalerne, men når en patient udskrives, er det ikke ensbetydende med, at vedkommende er velfungerende/arbejdsduelig – det er en kommunal opgave.


– Venstre ønsker en ny strategi for et bedre samarbejde mellem primær og sekundærsektoren.

– Venstre vil sikre, at samtlige institutioner og skoler i kommunen, har fokus på sund kost og motion. Sund kost kræver inddragelse af forældre, mens de fornødne fysiske arealer for leg og bevægelse, er en kommunal opgave.

– Venstre ønsker, at den kommunale sundhedsindsats forankres i kommunens sundhedscenter. Her vil kommunens borgere bl.a. kunne søge hjælp omkring forebyggelse af livstilsygdomme og ligeledes finde hjælp til rygestopkurser. Der vil ligeledes være opsøgende medarbejdere på centeret.

– Sundhedsindsatsen skal fokusere på, at patienter udskrevet fra sygehus efter endt behandling, følges op og således hjælpes tilbage til deres hverdag hurtigst muligt. I samarbejde med patientens egen læge skal der foretages forebyggende initiativer til at undgå genindlæggelser.

– Venstre vil arbejde for at gøre de praktiserende læger til en endnu bedre medspiller i sundhedsindsatsen. Samspillet imellem praksissektoren og det kommunale sundhedscenter skal styrkes. Venstre vil derfor øge motiveringen overfor de praktiserende læger til at samarbejde i lægehuse og dermed kunne øge deres patientfokus. Venstre støtter fast tilknyttede læger på plejehjem.

– Også omkring de kommunale sundhedsopgaver, skal telemedicin tages i anvendelse i takt med den teknologiske udbredelse. – Fødselsdeppressioner, fødselspsykose

– Der er behov for større fokus på attraktive motionstilbud til ældre.

– Uanset hvilket behov en borger måtte blive visiteret til, vil Venstre arbejde for at vedkommende kan vælge imellem en kommunal og en privat løsning. Man skal have retten til valgfrihed så vi sikrer den højeste standard til vores borgere.

– Venstre ønsker at ansætte sygeplejersker i konsulentstillinger for at forebygge indlæggelser blandt ældre og tidlig opsporing af kroniske sygdomme.

– I fremtiden skal vi sikre, at sundhedsvæsenet er så effektivt som overhovedet muligt, hvilket gøres ved at skabe optimale samarbejdsbetingelser for de tre aktører – praksissektoren, hospitalerne og den kommunale sundhedspleje.

Et værdigt ældreliv

Ældre har gennem et langt liv selv bestemt. Behovet for forskellighed og valgfrihed, hører ikke op, bare fordi man er blevet ældre. For Venstre er det derfor helt centralt, at ældre sikres valgfrihed mellem forskellige muligheder – såvel kommunale som private.Ældre skal have en bred vifte af tilbud at vælge imellem, så man kan få den hjælp, der passer bedst til ens behov og hidtidige livsstil. Den enkelte ældre skal sikres tilstrækkelig hjælp til at kunne blive boende i sit eget hjem, så længe den ældre selv ønsker det.

– Når tiden kommer til at flytte i en ældrebolig, må der højst ventes I 30 dage.

– Det skal sikres, at man i videst muligt omfang har den samme hjemmehjælper.

– Hjemmehjælpsmodtagere har krav på at vide, hvor lang tids hjemmehjælp, de har fået bevilget, og hvilke opgaver hjælpen omfatter. Klippekorts princippet.

– Velfærdsteknologi vil i stigende grad blive et værktøj i fremtiden velfærdssamfund. Det kan være robotstøvsugere, selvskyllende toiletter, hjælp til påklædning, alarmer m.v. Velfærdsteknologi kan gøre hjemmehjælpsmodtageren mindre afhængig af andre, hvilket understøtter ønsket om en værdig alderdom.

– Venstre støtter tanken om længst muligt i eget hjem. I stedet for hjemmehjælp, skal de ældre i videst muligt omfang i stedet trænes til selv at klare hverdagen uden hjælp fra andre. Rehabilitererende tankegang.

– Kvaliteten af den mad, der leveres til ældre, skal være høj, og og maden velsmagende og høj kvalitet

– Kvaliteten af hjemmehjælpen – såvel den offentlige som private – skal sikres på et højt niveau, hvilket skal evalueres gennem brugerundersøgelser.

– Der skal gøres en øget indsats for at forebygge tricktyverier.

– Venstre ønsker at vi fortsætter renoveringen af vores plejehjem og plejeboliger.

Børnehaver og vuggestuer

Pasningsgarantien er central for Venstre – men daginstitutioner er meget andet og mere end pasning. For Venstre er det mindst lige så vigtigt at sikre, at alle daginstitutioner leverer høj pædagogisk kvalitet – kombineret med tryghed. Da Frederiksberg får et stigende antal børnefamilier, har vi imidlertid en række udfordringer.

– Flere børn kræver mere plads, så for at overholde pasningsgarantien, skal der bygges flere nye daginstitutioner og udvides på eksisterende institutioner. Rigtige kapacitet.

– Venstre vil give personalet mere tid til børnene ved, at der bruges mindre tid på papirbunker og møder.

– Valgfriheden mellem institutioner og forskellige pasningsformer skal øges – også på tværs af kommunegrænsen.

– Der skal fokus på forældreansvar og fleksibelt ansvar gennem forældrebestyrelserne

– Kvaliteten i daginstitutionerne skal løftes yderligere, hvilket løbende skal kunne aflæses i brugerundersøgelserne.

– Kvaliteten af institutionernes inde- og udemiljø skal højnes, primært for at få en bedre dagligdag – men også for at mindske sygefravær hos såvel børn som personale.

– Der skal arbejdes på at sænke ventetiden på en daginstitutionsplads for nytilflyttere.

– I takt med udviklingen af den fleksible arbejdstid på arbejdsmarkedet, er Venstre også opmærksomme på ændrede krav fra børnefamiliernes side. Vi er derfor parat til at indføre fleksible løsninger i form af deltidsordninger og ligeledes for at øge åbningstiderne.

Målrettet integration og flygtninge

Nøgleordene for en målrettet integration er danskkundskaber og samfundsforståelse. Det er samtidig en forudsætning for at finde en plads på arbejdsmarkedet, men i endnu større udstrækning en forudsætning for en bedre uddannelse. Venstres fokus vil primært blive rettet mod de unge for at sikre dem en god uddannelse. Mere om flygtninge. Påtager os vores ansvar.

– Venstre vil arbejde for at der ansættes ekstra sundhedsplejersker så der er mere tid til at opbygge en relation og en tæt dialog med indvandrerfamilier, for at sikre forståelse af, at børnene skal gå i børnehave og således besidde alderssvarende danskkundskaber ved skolestart.

– Vi skal fortsætte sprogscreening af alle 3-årige, vi skal støtte op om lektieordningen – og vi skal gennem jævnlige møder styrke dialogen mellem tosprogede forældre og institutioner/folkeskole.

– I folkeskolens større klasser, skal vi have ekstra fokus på drengene og motivere dem for en videre uddannelse. I dag falder en alt for stor procentdel af del af dem ud, hvorimod pigerne ligger godt over middel.

– Venstre ønsker at etablere et fast team af unge rollemodeller, der på skolerne fortæller deres personlige historie og inspirerer andre unge til at gennemføre deres uddannelse.

– Vi skal bremse den negative udvikling i udsatte boligområder, der fysisk, socialt, kulturelt og økonomisk afsondres fra det øvrige samfund og dermed udgør en barriere for integrationen. Derfor skal Frederiksberg kommunes boliganvisning skal styrke en blandet beboersammensætning.

– Venstre vil tage initiativ til, at vi i samarbejde med foreninger og organisationer sikrer at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter

Socialpolitik

”Et samfund skal kendes ved de forhold, det byder sine allersvageste borgere.”

Venstre ønsker et samfund hvor der er lige muligheder for alle uanset fysisk, social eller familiemæssig baggrund. Derfor skal fællesskabet træde til med støtte og hjælp, når mennesker ender i en ulykkelig situation.

– Alle børn skal sikres en god og tryg opvækst. Skolerne og institutionerne skal derfor blive endnu bedre til at spotte børn, der mistrives grundet et kaotisk familieliv. Strakshjælp til en familie kan forebygge en senere fjernelse af barnet.

– Venstre vil sikre det fornødne antal pladser på krisecentre og væresteder.

– Ingen skal være tvunget til at leve et liv på gaden.

– Venstre vil sikre, at alkoholikere og stofmisbrugere tilbydes relevant, effektiv og hurtig behandling, herunder lægeordineret heroin og etablering af fixerum.

– Der skal I vinterhalvåret etableres ekstra sovespladser til hjemløse, fx I haller eller barakker.

– Socialpsykiatrien på Frederiksberg skal kunne rumme en lang række borgere, men vi skal undersøge om sikkerheden for vores personale kan forbedres. Borgere der er til fare for personalet skal i de rigtige tilbud.

Et stærkt kulturliv

Frederiksberg huser et fantastisk kulturliv med teatre, biograf, spillesteder, museer, messer og ikke mindst et spændende bibliotek.Et rigt kulturliv kendetegnes også ved gode cafe-, restaurations- og indkøbsfaciliteter, hvor bl.a. Gammel Kongevej og Værnedamsvej er berømte i hele hovedstaden. Frederiksberg allé, Pile allé, Smallegade.

– Venstre ønsker fortsat at synliggøre kommunens brede foreningsliv og mange fritidstilbud.

– Hovedbiblioteket skal styrkes i et samarbejde med private. Multi..

– Venstre støtter, at Frederiksberg er vært for store offentlige kulturelle arrangementer – også selv om det medfører støjgener for naboerne i korte perioder.

– Venstre vil være en aktiv medspiller til det nye multikulturhus KUBE’s arrangementer.

– Venstre mener også, at private sponsoreringer kan fremme kulturen.

– Venstre er tilhænger af flere gavlmalerier på Frederiksberg, men ønsker et større fokus på at få private donorer til dette.

– Venstre er tilhænger af kulturelle arrangementer som Stella Polaris, Frederiksberg kan være vært for enkelte udvalgte store musikarrangementer.

En aktiv idræt

En god livskvalitet omfatter ikke alene en god hverdag, men også et rigt fritidsliv. Frederiksberg byder på rigtig mange muligheder – også mange der lever lidt skjult – det vil Venstre lave om.

– Alle borgere på Frederiksberg skal have information om de mange muligheder.

– Venstre ønsker, at det nye Kultur- og Bevægelseshus KU:BE ved Flintholm bliver benyttet af så mange som muligt.

– Vi ønsker flere åbne idrætsanlæg – f.eks. til streetbasket, parkour og skatere.

– Venstre ønsker at styrke handicapidrætten.

– Venstre støtter en renovering af stadion på Sønderjyllands Allé.

– Venstre vil arbejde for, at det bliver nemmere for menigmand at leje eksempelvis en badmintonbane i skolernes gymnastiksale og haller om aftenen – vi ønsker et online lejesystem. Venstre ønsker at gøre det nemmere for privatskolerne at leje sig ind i haller og baner i kommunen.

– Eleverne skal præsenteres for de mange idrætsfaciliteter i kommunen, og idrætsforeningerne skal have mulighed for at omdele præsentationsmateriale til samtlige elever.