Valgprogram 2021-2025

29. august 2021

Det nye Frederiksberg:

Fremtidens Frederiksberg besluttes nu

Frederiksberg er et fantastisk sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed. Frederiksberg har gennem historien udviklet sig til et område i hovedstaden med en hel speciel atmosfære. Det gælder vores parker og grønne områder, vores arkitektoniske herlighedsværdi og følelsen af på samme tid at opleve storbyens puls og en mellemstor kommunes overskuelighed.

Venstre ønsker, at Frederiksberg Kommune med sine serviceydelser og tilbud sikrer, at vi har trygge rammer om et godt liv i vores lokalsamfund. Vi skal have en veldrevet offentlig sektor med velfungerende velfærdsydelser.

Men det er vigtigt at huske, at en kommune er til for borgernes skyld, ikke omvendt. Venstre sætter borgeren i centrum. Det skal ske ved at give valgfrihed til den enkelte i forhold til at vælge en offentlig eller privat ydelse, hvad enten det handler om daginstitution, skole, hjemmehjælp eller ældrebolig. Venstre vil reducere bureaukrati og overflødige arbejdsgange i det offentlige, ligesom det er afgørende for os holde skattetrykket på Frederiksberg i ro.

Vi tror på fremtidens Frederiksberg

Vi skal værne om det gamle Frederiksberg, der udgør vores ballast og baggrund. Men ved et kommunalvalg er det først og fremmest det nye Frederiksberg, det drejer sig om. Hvordan skal Frederiksberg udvikle sig, hvordan skal der prioriteres, og hvordan gør vi en god kommune endnu bedre? Det gælder alt fra børns opvækst til god seniortilværelse. Og det gælder en byudvikling, der prioriterer en bæredygtig udvikling, og gode vilkår for vores erhvervsliv.

Frederiksberg er hjemsted for et fantastisk kulturliv med teatre, biografer, spillesteder, museer og et spændende bibliotek og kultursteder som det nye kulturhus KUBE. Vores kulturliv kendetegnes også ved gode cafe-, restaurations- og indkøbsgader, der er berømte i hele hovedstaden. Venstre vil styrke kulturlivet og støtter, at Frederiksberg er vært for store kulturelle arrangementer.

Venstre ønsker at benytte kommunalvalget i 2021 til at stille skarpt på det nye Frederiksberg. Det er nu, at udviklingen i vores lokalområde besluttes gennem gode diskussioner og debatter op til kommunalvalget den 16. november. Borgerne på Frederiksberg står over for at skulle vælge partier og politikere til kommunalbestyrelsen, der tror på det nye Frederiksberg – med udvikling, fornyelse og plads til alle, uanset hvilken situation eller livsfase man befinder sig i.

I Venstre tror vi på fremskridtet. Vi er bevidste om værdien af historie og traditioner, men vi tror på, at morgendagen kan blive bedre end i dag, hvis vi hele tiden er åbne over for nye løsninger, teknologier og nytænkning. Vi vil forandre for at forbedre. Det gælder også på Frederiksberg, hvor Venstre vil være garant for denne tilgang.

Først og fremmest tror vi på fremtiden, og Venstre vil arbejde engageret og målrettet for gode løsninger for fremtidens Frederiksberg.


Børn og folkeskole:

Giv børnene en god start på livet

Vores daginstitutioner og folkeskoler på Frederiksberg skal tilbyde eleverne gode rammer for, at de trives og udvikler sig. Pasningsgarantien er central for Venstre. Daginstitutioner er samtidig mere og andet end pasning, og for Venstre er det derfor mindst lige så vigtigt som pasningsgarantien at sikre, at alle daginstitutioner leverer høj pædagogisk kvalitet – kombineret med tryghed.

Venstre er tilhænger af private daginstitutioner, og vi vil modarbejde regeringens forslag om at lukke de private daginstitutioner. Venstre støtter ligeledes skovbørnehaver, og der skal være det nødvendige antal pladser i forhold til efterspørgslen. Busserne ud til skovbørnehaverne skal, så snart det er teknisk muligt, køre på el.

Danmarks bedste folkeskole

Venstre vil fortsat arbejde for, at skolerne på Frederiksberg er blandt de allerbedste i Danmark, og at de tilbyder eleverne nogle trygge rammer med trivsel og livskvalitet. Det er en vigtig forudsætning for elevernes indlæring og udviklingen af deres sociale kompetencer.

Venstre ønsker at inddrage forældrene mest muligt i vores skoler på Frederiksberg. Børns trivsel og opdragelse skal sikres i et samarbejde mellem forældre og skoler. Forældrene skal selv kunne vælge, hvilken af vores skoler deres barn skal gå på, ligesom vi skal trække mest muligt på forældrenes engagement i forbindelse med skolebestyrelser og kommunens udarbejdelse af nye tiltag på skoleområdet.

Venstre vil give den enkelte folkeskole i Frederiksberg Kommune størst mulig frihed. Vores skoler skal ikke detailreguleres fra rådhuset. Vi skal give skolerne bedre mulighed for, at de efter 7. klasse kan tilbyde særlige profiler og en mere fokuseret retning. Vores vision er, at Frederiksbergs folkeskoler bliver såkaldte profilskoler specialiseret i for eksempel musik, kreative fag, science, natur med videre. Ligeledes ønsker vi de bedst mulige vilkår for lærernes engagement og lyst til at afprøve noget nyt i undervisningen i forhold til undervisningsmetoder og til at tage nye initiativer til projekter på den enkelte skole.

Samarbejde mellem skole og erhvervsliv

En af de nye muligheder, som folkeskolereformen giver mulighed for, er samarbejde mellem folkeskolerne og vores erhvervsliv. Frederiksberg har et rigt og engageret erhvervsliv, og både skoler og erhvervsliv kan få noget ud af et større samarbejde. Det skal for eksempel ske gennem den åbne skole. Det vil sige ikke-skemasat undervisning, hvor skolerne arbejder sammen med forskellige dele af samfundet, herunder virksomheder og erhvervsledere. Det vil allerede i skoletiden give eleverne et stærkt udgangspunkt for deres fremtidige uddannelse og beskæftigelse, så eleverne får en fornemmelse af, hvad skolen kan føre til. 

Fritidsaktiviteter og sport

En vigtig del af børn og unges læring og udvikling er de aktiviteter, som de kan engagere sig i uden for skoletid. Fra sport og musik til klubber og foreninger. Venstre vil arbejde for, at kommunen mest muligt inddrager og tilgodeser de mange frivillige foreninger, der gør en stor indsats for at sikre et bredt udbud af fritidsaktiviteter efter skoletid og i ferier. Derudover ønsker Venstre, at vi opgraderer idrætsfaciliteterne på Frederiksberg med nye boldbaner og haller. Venstre ønsker at tilgodese både den organiserede og uorganiserede idræt.

På børne- og folkeskoleområdet vil Venstre konkret arbejde for dette:

Daginstitutioner

* Ventetiden på en daginstitutionsplads for forældre, der flytter til kommunen, skal sænkes.

* Dagplejen er et vigtigt alternativ til daginstitutionerne, og kommunen skal sikre, at alle forældre informeres om tilbuddet.

* Valgfriheden mellem institutioner og forskellige pasningsformer skal være reel, så alle ønsker imødekommes i videst muligt omfang.

* Der skal fokus på forældreansvar og fleksibelt ansvar gennem forældrebestyrelserne.

Folkeskolen

Den samlede trivsel for eleverne på Frederiksberg skal være nummer 1 i Danmark. Det vigtigste er, at eleverne har det godt og er glade for at gå i skole, og samtidig er god trivsel en afgørende forudsætning for en god indlæring. Glade børn lærer bedst.

* Skolerne på Frederiksberg skal fagligt være blandt den bedste fjerdedel i Danmark.

* Venstre er tilhænger af karakterer og tests, og det er vigtigt, at lærerne har de rette kompetencer til at lære eleverne at tackle både gode og mindre gode karakterer og testresultater. Vi er åbne for (på forsøgsbasis) at starte med at give eleverne karakterer fra 5. klasse

* Venstre ønsker, at skolerne skal have klart fokus på fremtidens kompetencer. Hvad er fremtidens læringsmål og hvordan klæder skolen eleverne på til fremtidens globale uddannelser og arbejdsmarked? Vi skal være åbne over for nye og anderledes fag og uddannelsesforløb, herunder mere digitalt indhold i fagene.

* Venstre ønsker, at vi skal prioritere teknologiforståelse i vores folkeskoler og promovere de tekniske erhvervsuddannelser som et videre uddannelsesvalg for eleverne.

* Venstre vil arbejde for international dimension i vores folkeskoler. Vi skal arbejde for at indhente støtte fra fonde og EU til udveksling med skoler i andre lande og projekter om forståelse for andre lande og kulturer.

* Frederiksberg skal prioritere specialområdet højt og hjælpe elever med særlige udfordringer i undervisningen. Vi skal være førende i specialundervisningen, for eksempel i forhold til at anvende de mange nye teknologier til børn med ordblindhed.

* Elever med særlige forudsætninger skal sikres relevante tilbud. Det kan være i form af særlige forløb samme med andre elever med særlige forudsætninger på tværs af kommunens skoler.

* Venstre vil styrke UU-vejledningen på alle folkeskoleelever på Frederiksberg i 9. klasse (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Det vil give eleverne et godt beslutningsgrundlag i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

* Der skal sikres en mere jævn fordeling af tosprogede elever mellem skolerne – under hensyntagen til det frie skolevalg.

* Venstre ønsker nul-tolerance over for mobning, og hverken forældre eller elever må være i tvivl om, hvem man skal henvende sig til, hvis man oplever mobning.

* Lærerne skal understøttes i at sikre den nødvendige ro i klasserne. Ressourcerne til AKT-lærere (Adfærd-Kontakt-Trivsel) skal reguleres i forhold til behovet.

* Det generelle arbejdsmiljø skal være optimalt for lærerne, således at sygefravær kan mindskes sammen med antallet af aflyste timer. Gennem en økonomisk incitamentsstruktur skal skoler med lavt fravær belønnes, ligesom skoler med mange lærere med høj anciennitet skal sikres indtægter svarende til lønniveauet.

* Børnene og lærerne fortjener ikke nedslidte skoler. Vi skal afsætte flere penge til renovering, nyt undervisningsudstyr og it. Gode arbejdsforhold på skolerne er vigtigt for en god indlæring og trivsel.

* Venstre vil prioritere, at vi har en god rengøring på vores folkeskoler, herunder ikke mindst skoletoiletterne.


Sundhed:

Sundhed hele livet igennem

Vi har et fælles ansvar for at sikre, at alle på Frederiksberg har adgang til hjælp og vejledning om et sundt liv, uanset ens generation eller baggrund.

For de nye forældre er det afgørende med børns sundhed. Den kommunale sundhedspleje skal medvirke med en styrket indsats omkring børns sygdomme og helbred. 

I forhold til nydanskere skal vi være bedre til nå ud med forskellige sundhedstilbud. Der skal for eksempel mere hjælp til at sikre, at der her er kendskab til mulighederne for assistance i forbindelse med symptomer blandt børn og unge. Der kan være forskellige grunde til, at borgere i denne målgruppe ikke udnytter mulighederne i sundhedsvæsenet fuldt ud, herunder sprogvanskeligheder. De barrierer skal vi overvinde.

Vi skal også styrke ældre medborgeres adgang til motion og fysisk aktivitet og lette deres adgang til praktiserende læger ved at lægerne kommer ud på plejehjem eller i hjemmet frem for, at de ældre skal opsøge en læge i dennes konsultation.

Det nære sundhudsvæsen

På Frederiksberg skal vi være gode til at fremme en sund livsstil, forebygge sygdomme og tilbyde mulighed for behandling tæt på den enkelte borger. Frederiksberg skal været stedet med velfungerende sundhedstilbud, hvad angår de kommunale sundhedsydelser og gode rammer for de privatpraktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter med videre.

I de kommende år vil vi se en udvikling i de kommunale sundhedsopgaver, det såkaldte nære sundhedsvæsen – det vil sige forebyggelse, genoptræning, vejledning og behandling af mindre skader. Venstre ønsker, at Frederiksberg skal være mønsterkommune og en af landets førende byer i forhold til de nære sundhedsopgaver.

Venstre bakker op om etableringen af flere lægehuse som ”Frederiksberg Lægehus og Sygeplejeklinikker”, der i oktober 2020 blev etableret på Frederiksberg Hospital som et fælles lægehus for tre lægepraksisser og tre kommunale sygeplejeklinikker. Sådanne lægehuse med flere funktioner samlet under ét tag, eventuelt også et apotek, indebærer mere sammenhæng i behandlingen af patienten og bedre og mere tidssvarende faciliteter.

Sygeplejeklinik på Frederiksberg

Tidligere havde vi en skadestue på Frederiksberg. Antallet og beliggenheden af skadestuer besluttes af Region Hovedstaden og ikke Frederiksberg Kommune, men Venstre ønsker, at der på Frederiksberg skal være en ny sygeplejeklinik, der drives i kommunalt regi. Det skal være et sted, hvor man kan få behandlet mindre skader, sår og stomi, og hvor der er en akutsygeplejeske, der kan give væske og antibiotika – for bare at nævne nogle af opgaverne på en skadestue. En sygeplejeklinik på Frederiksberg kan eventuelt drives sammen med Københavns Kommune.

Der skal oprettes delestillinger for læger, så en læge kan være halvt på en sygeplejeklinik på Frederiksberg, halvt på et hospital. På den måde vil der være gode muligheder for at tiltrække læger til klinikken.

På sundhedsområdet vil Venstre konkret arbejde for dette:

Coronakrisen har mindet os om vigtigheden af god hygiejne i forebyggelsen af spredning af forskellige sygdomme. Venstre ønsker, at vi på Frederiksberg har et højt niveau for hygiejne – også efter coronakrisen – med afspritning, desinfektion og fødevarehygiejne.

* Venstre ønsker, at den kommunale sundhedspleje tilbyder et bredt udvalg af arrangementer og vejledning for borgere.

* Et tema, som Venstre ønsker taget op i sundhedsplejen, er vejledning til kræftramte og rehabilitering efter kræft. Her kan Frederiksberg Kommune med en styrket indsats gøre en forskel.

* Venstre går ind for at ansætte sygeplejersker i konsulentstillinger, som skal forebygge indlæggelser blandt ældre og tidlig opsporing af kroniske sygdomme.

* Sundhedsindsatsen skal også sikre, at patienter udskrevet fra sygehus efter endt behandling, følges op og således hjælpes tilbage til deres hverdag hurtigst muligt. I samarbejde med patientens egen læge skal der foretages forebyggende initiativer for at undgå genindlæggelser.

* Venstre vil sikre, at daginstitutioner og skoler i kommunen har fokus på sund kost og motion. Sund kost kræver inddragelse af forældre, mens gode fysiske rammer for leg og bevægelse i højere grad er en kommunal opgave.

* Sundhedsplejerskerne skal bruge flere ressourcer på de forældre, der har det største behov, og færre ressourcer på de forældre, der ikke har så stort et behov – eksempelvis forældre, der har et eller flere børn i forvejen.

* Venstre ønsker, at Frederiksberg Kommune sammen med Region Hovedstaden arbejder for flere hospicepladser, der kan tjene som et sted for en værdig afsked med livet.

* Venstre vil have et godt arbejdsmiljø for de ansatte på sundhedsområdet. En større bevidsthed om arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel giver også et bedre patientforløb, behandling og bedring.

* Venstre vil arbejde for et højt niveau i Frederiksberg Kommune i forhold til tilbud og omsorg for borgere med handicap eller psykiske udfordringer.

* Venstre ønsker at fastholde tilbuddet om deltagelse i rygestopkurser for dem, der ønsker det.

* Venstre vil arbejde for, at vi med målrettede indsatser hjælper de udsatte grupper i vores lokalområde: Alkoholikere, narkomaner og hjemløse.


Ældre og omsorg:

Et trygt og aktivt seniorliv på Frederiksberg

Fremtidens Frederiksberg skal være et sted med trygge rammer for en god seniortilværelse. Venstre ønsker, at Frederiksberg både som kommunal organisation og som lokalsamfund sikrer de generationer, der får behov for pleje, den bedst mulige omsorg.

Det gælder både for medborgere, der i en høj alder bor i eget hjem, og for dem, der bor på plejehjem – hvad enten det er kommunale eller selvejende institutioner.

Venstre ønsker i det hele taget at give de ældre størst mulig indflydelse på deres egen livssituation.

Venstre vil opprioritere træning til hverdagen, så flest mulige bliver selvhjulpne og ikke afhænge af hjemmehjælp.

For de ældre på Frederiksberg, som bor i eget hjem, men som ikke alene kan klare den personlige pleje, rengøring og praktiske ting, er det afgørende med en velfungerende hjemmehjælp. Venstre ønsker, at hjemmeplejen på Frederiksberg skal have et højt niveau – både i den kommunale hjemmepleje og med indsatsen med private leverandører, som den enkelte borger skal kunne vælge som alternativ til det offentlige.

Aktivt seniorliv

Venstre vil arbejde for en seniorpolitik, som engagerer ældre medborgere og involverer en række gode kræfter i vores lokalsamfund. Fra pårørende og foreninger til kulturelle aktiviteter og idrætstilbud.

Frederiksberg Kommune skal sikre et bredt og varieret udbud af aktiviteter således, at der tages hensyn til de forskellige baggrunde og interesser, som ældre har. Der skal arbejdes for bedre adgang til motion og kondirum, fællesspisning, flere udflugter og kulturelle arrangementer og besøg af skoleklasser på plejehjem.

Der skal gøres en særlig indsats for at sikre et højt niveau for sund, velsmagende og varieret mad på både plejehjem og for dem, der får bragt maden til deres eget hjem. Det har stor betydning for både sundhed og livskvalitet, at de daglige måltider har en høj kvalitet.

Sundhed for ældre

Venstre vil sikre, at vores ældre medborgere har god mulighed for at deltage i tilbud om motion og fysisk aktivitet samt en ubesværet adgang til de offentlige sundhedsydelser.

Det skal prioriteres, at der kommer flere konsultationer på plejehjemmene. Venstre ønsker at udbrede ordningen med plejehjemslæger, hvor kommunen organiserer, at privatpraktiserende læger – og/eller sygeplejersker – har regelmæssige konsultationer på plejehjemmene. 

På ældre- og omsorgsområdet vil Venstre konkret arbejde for dette: 

* Venstre støtter tanken om, at man skal have mulighed for at bo længst muligt i eget hjem. Det kræver, at der er en elevator, og Venstres ambition er, at alle ejendomme med tre etager eller flere får elevator. Det forudsætter hurtig, smidig og effektiv sagsbehandling i kommunen.

* Når tiden kommer til at flytte i en ældrebolig, må der højst ventes i 30 dage.

* Venstre vil styrke ledelsesopgaven på plejehjemmene. Vi ønsker både at opgradere lederne med kurser og nye færdigheder og efterfølgende give dem større frihed under ansvar til at tilrettelægge arbejdet.

* Venstre ønsker, at kommunen skal efteruddanne og opgradere medarbejderne i hjemmeplejen. De skal blandt andet være bedre til at opspore potentielle problemer hos borgerne på et tidligt tidspunkt. Vi skal give medarbejderne i ældreplejen større ansvar med mulighed for at præge og tilrettelægge deres arbejde.

* Venstre vil arbejde for, at vi får pårørendebestyrelser på plejehjemmene. Vi skal herigennem inddrage de pårørende og give dem medindflydelse.

* Venstre vil arbejde for, at vi fortsætter renoveringen af vores plejehjem og plejeboliger.

* Venstre ønsker at sikre det planmæssige grundlag for, at der kan etableres seniorbofællesskaber, hvor en række mindre lejligheder deler fællesarealer. Dette kan ske eksempelvis på Hospitalsgrunden. Seniorbofællesskaber imødekommer et behov hos mange, og det vil samtidigt frigøre større lejligheder, som kan komme børnefamilier til glæde.

* I forhold til hjemmehjælpen (kommunal eller privat) skal det sikres, at man i videst muligt omfang har den samme hjemmehjælper.

* Hjemmehjælpsmodtagere skal skriftligt informeres om de private alternativer mindst en gang årligt.

* Vi skal i fællesskab skal gøre alt, hvad vi kan, for at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Frivillige organisationer skal inddrages mest muligt i denne indsats.

* Venstre vil arbejde for en ordning med spisebilletter til de lokale restauranter, hvor kommunen dækker en vis andel.

* Venstre vil med lokale oplysningskampagner styrke indsatsen mod tricktyverier, herunder det stigende problem med digitale henvendelser fra svindlere.

Bæredygtighed og byudvikling:

Plads til byudvikling og grøn omstilling

Venstre vil kæmpe for, at vi udvikler og fornyer Frederiksberg. Vi er åbne over for opførelse af nye bebyggelser, forbedringer af nuværende bygninger og udvikling af vores by. Vi tror på, at nytænkning er vejen til et bedre Frederiksberg, og nøgleordene i udviklingen er bæredygtighed og grøn omstilling.

Klimaneutral by

Venstre ønsker, at Frederiksberg skal gå forrest i at bekæmpe de menneskeskabte klimaforandringer. Frederiksberg skal tage ansvar for en bæredygtig udvikling og vise, at vi som kommune ønsker at gøre en forskel i den grønne omstilling.

En ny bydel, som skal tilrettelægges på en grøn måde, hvad angår byggeri og rekreative områder, er den fremtidige anvendelse af Frederiksberg Hospital. Venstre er tilhænger af, at kommunen køber hospitalsgrunden, så vi kan få udviklet dette fantastiske område til en ny bæredygtig bydel med grønne områder, blandede boligtyper, et nyt spillested for rytmisk musik, lækre restauranter, sundhedstilbud, attraktive arbejdspladser og liv og ro.

Hele Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030. Det kræver, at vi på mange forskellige områder prioriterer den grønne omstilling. Frederiksberg Kommune er en stor organisation med mange institutioner og bygninger. Venstre ønsker, at kommunen i størst muligt omfang skal baseres på bæredygtig energi, og derudover skal Frederiksberg være bedre til at energioptimere kommunens bygninger med isolering, el-besparelser og reduktion af varmeforbruget. En bygningsmasse med en god energimærkning vil udover bidraget til et positivt klimaregnskab også indebære økonomiske besparelser i kommunens energiudgifter.

Mere metro

Metroen er en mærkesag for Venstre. Det gælder den metro, vi allerede har fået – senest med ringmetroen med nye stationer på Frederiksberg. Her har Venstre været bannerfører for udviklingen af denne nye transportmulighed. Og det gælder fremtidige udvidelser af metroen, hvor Venstre arbejder for – både i Folketinget og i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg – at vi gør klar til mere metro.

Venstre ønsker fortsat at udvide metronettet. Det skal ske med en ny linje fra Ny Ellebjerg med stationer langs Fasanvejene med stop ved Zoo, Fasanvej Station, Hospitalsgrunden, Borups Allé og videre til Bispebjerg Hospital. Med metroen giver vi bilisterne et attraktivt alternativ til bilkøer og trængsel og morgensurhed i trafikken, og så bidrager metroen ovenikøbet helt afgørende til den grønne dagsorden.

Tunnel i stedet for Bispeengbuen

Venstre ønsker, at Bispeegnbuen skal erstattes af en ny og miljøvenlig trafikløsning. Bispeegnbuen er en stærkt trafikeret indfaldsvej tværs gennem vores lokalområde – en tresporet motorvej med 50.000 biler i døgnet, højt hævet over bymiljøet.

Venstre foreslår, at vi fremfor at bruge et anseeligt beløb på en gennemgribende renovering af ”Buen” får nedgravet motorvejen i form af en tunnel. Det giver både plads til grønne områder og bebyggelse oven på tunnellen og en åbning af Ladegårds Å, der i dag løber i et rør under jorden.

På bæredygtigheds- og byudviklingsområdet vil Venstre konkret arbejde for dette:

Bæredygtighed

* Kloaknettet skal sikres, så det i højere grad kan klare de klimaforandringer, der allerede er her. Men kloakkerne kan ikke klare klimaforandringerne alene, og Venstre støtter tiltag, der kan hjælpe til at kontrollere vandmasserne ved skybrud, så vi i videst muligt omfang undgår oversvømmelser. Venstre støtter skybrudsplanen på Frederiksberg, der indebærer en indretning af byen, så regnvand ved skybrud ledes væk i underjordiske rør fremfor at sive ind i bygninger.

* Venstre vil sikre, at kalk i drikkevandet i vores vandhaner fjernes, så der opstår færre problemer med tilkalkning af rør, vaskemaskiner med videre. Venstre bakker op etablering af det nye afkalkningsanlæg i Frederiksberg Forsyning, der tages i brug i 2022.

* Venstre vil kæmpe for flere ladestandere til el-biler. Det vil tilskynde flere til at vælge en miljøvenlig el-bil og dermed gøre trafikken mere bæredygtig. Frederiksberg skal være Danmarks bedste el-bilby, og i områder med etageejendomme må der maksimalt være 125 meter til en ladestander.

* Ved udskiftning af kommunale biler skal der udelukkende anskaffes el-biler.

* Venstre støtter muligheden for at etablere altaner og tagterrasser – hvilket dog altid skal ske under hensyntagen til æstetikken og indbliksgener.

* Vi skal også have flere træer og grønne tage, som kan være med til at give renere luft og dermed bedre sundhed.

* Venstre går ind for, at vi får flere grønne gårdmiljøer (baggårde) på Frederiksberg.

* Venstre er tilhænger af en kulturpolitik, der understøtter Frederiksbergs grønne profil og byliv med events i gadebilledet, lokale museer og kulturelle arrangementer på bibliotekerne.

Byudvikling

Nybygninger og tilbygninger skal have høj æstetisk kvalitet, og bevaringsværdige bygninger skal bevares – hvilket burde fortsat være en selvfølge, men ikke er det.

* Ungdomsboliger skal prioriteres højt – først og fremmest kollegier, men også små lejligheder.

* Venstre har sikret legepladserne et løft, så de appellerer til de lidt større børn. Det gælder blandt andet legepladserne i Grønnedalsparken, Dronning Dagmars Plads, Langelands Plads og Frederiksberg Have. Venstre ønsker et serviceeftersyn af resten af kommunens legepladser, så de bliver mere attraktive.

* Venstre vil indføre nye anlæg for streetidræt med nye anlæg for streetbasket, parkour, gadefodbold og nye løbestier.

* Venstre vil ligeledes værne om byens åndehuller, så legepladser og grønne områder vedligeholdes optimalt og indbyder til leg og afslapning. Venstre ønsker flere beplantninger med blandede blomster og mere vild natur rundt omkring og dermed større biodiversitet. Alle på Frederiksberg skal have udsigt til et træ fra deres bolig.

Trafik

For Venstre er det afgørende, at vi har nok p-pladser på Frederiksberg. Der skal årligt netto etableres mindst 100 nye p-pladser i gadeplan. De fleste skal reserveres til elbiler, og på udvalgte steder skal p-pladser omdannes til udeservering, små grønne områder med en bænk og cykelparkeringspladser. Derudover skal der etableres parkeringskældre – blandt andet bag rådhuset og ved Forum.

* Venstre har været med til at sikre cykelstier på alle trafikveje, og nu mangler der kun cykelsti på Frederiksberg Allé. Næste skridt er etablering af cykelstier på alle relevante skoleveje. Venstre vil sikre, at dette mål nås over de næste seks år.

* Cykelstier, fortove og veje skal til stadighed være velvedligeholdte.

* Trafiksikkerhedsprojekter skal opprioriteres, ligesom kampagner med målbare effekter skal tages i anvendelse for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken.

* Det skal sikres, at 95% af borgerne på Frederiksberg har et busstoppested, en S-togsstation eller en metrostation inden for maksimalt 250 meter. Der må maksimalt være 600 meter til en metrostation.

* Venstre ønsker at bevare de lokale Frederiksberg-busser på det nuværende niveau som en transportmulighed, der særligt henvender sig til vores ældre medborgere.

* S-togene skal ændres til metrotog uden lokofører, så intervallet mellem togene kan bringes ned.


Erhvervsliv og arbejdsmarked:

En stærk erhvervspolitik giver nye jobs

Den bedste vej til at skabe nye jobs er en aktiv erhvervspolitik på Frederiksberg. Ved at styrke erhvervslivet får vi skabt nye arbejdspladser og tilmed et bredt udbud af jobtyper, der matcher forskellige jobsøgende.

Venstre ønsker jobskabelse gennem en stærk erhvervspolitik, der tilgodeser Frederiksbergs erhvervsdrivende. Vi ønsker optimale rammer for udvikling og vækst i Frederiksbergs erhvervsliv.

Corona-krisen har været svær for mange virksomheder. Også på Frederiksberg har vores erhvervsliv været ramt. Hoteller, butikker, restauranter, rejsebureauer og andre erhvervsdrivende har oplevet voldsomt lavere omsætning, og en række forretninger har måtte lukke. Det er derfor tid til en særlig indsats for erhvervslivet.

Et blomstrende handelsliv

Noget af det bedste ved at bo på Frederiksberg er vores købstadskarakter med handelsgader med specialbutikker, kædebutikker, caféer og restauranter. Dem skal vi værne om, og derfor er en indsats for detailhandlen påkrævet. Kommunen kan gøre mange praktiske ting for handelslivet: Forskønnelse (blomsterkummer, bænke mv.), parkeringsmuligheder i handelsgaderne, brugervenlig skiltning og hurtig sagsbehandling, når butikkerne skal have noget godkendt.

Udover de praktiske ting i dagligdagen har vi brug for en visionsplan for Frederiksberg som handelsby, som kommunen og vores detailhandel i fællesskab skal udarbejde.

En god by for iværksætterne

Frederiksberg har potentialet til at blive en af landets bedste iværksætterbyer. Faktisk befinder vi os allerede i dag blandt de kommuner i Danmark, der har flest iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder.

Venstre mener derfor, at det er tid til, at kommunen gør en særlig indsats for Frederiksbergs iværksættere. Både med praktiske ting i hverdagen og i forhold til at sikre, at der er ledige lokaler og inspirerende miljøer for iværksætterne.

Et tiltag, der kan sikre, at Frederiksberg også i fremtiden er en god iværksætterby, er iværksættermiljøer, hvor nye virksomheder kan leje et lokale i den første fase af deres virke, udvikle deres forretning og drage nytte af at være sammen med andre iværksættere. Venstre støtter varmt en privat investorgruppes projekt om et iværksætterhus på grunden, hvor det gamle posthus på Finsensvej lå, vi ønsker at tilgodese iværksættermiljøet i den gamle politistation på Howitzvej, og endelig er vi åbne for, at en del af Frederiksberg Hospital fremadrettet kan rumme nye virksomheder.

Dialog med erhvervslivet afgørende

Venstre vil arbejde for, at virksomheder, handlende og erhvervsdrivende på Frederiksberg bliver inddraget mest muligt i kommunens virke på erhvervsområdet. Den lokale erhvervspolitik skal ikke primært være et anliggende for politikere og embedsmænd på rådhuset. Erhvervslivet skal høres og involveres mest muligt, når nye tiltag for virksomhederne er på vej – det skal blandt andet ske via dialogmøder og netværksarrangementer.

På erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet vil Venstre konkret arbejde for dette. 

Erhvervsudvikling

Venstre kræver, at Frederiksberg Kommunes særlige skat på erhvervsejendomme (den såkaldte dækningsafgift) bliver afskaffet. Den er gennem årene nedsat med Venstres støtte, og Frederiksberg skal – ligesom de fleste andre kommuner har gjort det – afskaffe den helt.

* Venstre vil støtte de erhvervsdrivende gennem yderligere mulighed for udeservering for restauratørerne og flere torvedage for de butikshandlende.

* Venstre ønsker fortsat, at der ikke skal være afgifter på udeservering, fortovsudstillinger, stilladser, filmoptagelser og reklameskilte.

* Detailhandelen er afhængig af, at kunder i bil kan parkere i nærheden af butikken. Venstre kæmper for, at butikkerne på Frederiksberg aldrig ender i samme situation, som butikkerne omkring Nørrebrogade og andre dele af København, hvor bilerne er blevet trængt ud.

* Venstre ønsker en turismestrategi for Frederiksberg, der skal udarbejdes sammen med erhvervslivet og Wonderful Copenhagen, der har ansvaret for turismen i den samlede hovedstad.

* Venstre er varm tilhænger at udlicitere kommunale opgaver, hvor det giver mening i forhold til kvalitet og økonomi. Udlicitering er også en god måde til at inddrage ny viden i kommunen. Miljøhensyn skal veje tungt i kommunens kriterier for valg af leverandører.

* Venstre er tilhænger af reklamer og sponsorater ved kulturtilbud. Her har vi ingen berøringsangst over for erhvervslivet – tværtimod!

Arbejdsmarked

Samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunens jobcenter skal styrkes – send jobkonsulenterne i praktik i virksomhederne.

* Vi skal give alle ledige tilbud om videreuddannelse, målrettet virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og generel opkvalificering for at støtte vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

* Vi skal være bedre til at skabe småjobs til dem, der at forskellige grunde kan have svært ved at varetage et job på fuldtid.

* Indsatsen for at få borgere med indvandrerbaggrund i beskæftigelse er afgørende. Det er en forudsætning for at finde en plads i samfundet med danskkundskaber og samfundsforståelse.

* Der er behov for flere ældre på arbejdsmarkedet. Frederiksberg Kommune bør gå foran med en attraktiv seniorpolitik med nye modeller for at trække på seniorernes erfaring på arbejdsmarkedet.

* Kommunen skal sammen med de faglige organisationer gøre en ekstra indsats for, at højtuddannede ledige får hjælp til jobsøgningen, blandt andet gennem netværk med erhvervslivet.

* Et andet arbejdsmarkedspolitisk fokusområde er borgere på sygedagpenge. Risikoen for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet stiger for hver uge, man er syg. En tidlig og korrekt indsats er en gevinst, såvel for borgeren, arbejdspladsen som for kommunen.

* Kommunen skal sammen med faglige organisationer gøre en ekstra indsats for, at højtuddannede ledige får assistance i deres jobsøgning, blandt andet gennem netværk med erhvervslivet.

* Venstre ønsker, at Frederiksberg skal have en mere proaktiv tilgang til expats (udlændinge der er udstationeret eller studerer i Danmark). De skal befinde sig godt og føle sig hjemme på Frederiksberg. Vi skal yde vores indsats til, at det bliver lettere for virksomheder, universiteter med videre at tiltrække udenlandske medarbejdere og deres familier.


Veldrevet kommune til Danmarks laveste kommuneskat

Venstre står for det nye Frederiksberg. Vi vil være drivkraft bag nytænkning, forandring og fremadrettede idéer i vores kommune.

For Venstre er Frederiksberg mere og andet end kommunens institutioner og forvaltning. Det er også familier, foreninger, kulturprojekter, borgergrupper, virksomheder og erhvervsdrivende. Venstre ønsker et Frederiksberg, hvor alt ikke skal organiseres i den kommunale organisation. Vi ønsker at give plads til og inddrage lokalsamfundet mest muligt. Vi ønsker at være brobygger mellem borgerne og kommunen.

Venstre er en vigtig del af det borgerlige-liberale styre på Frederiksberg. Naturligvis skal der arbejdes bredt i kommunalbestyrelsen, men det borgerlige-liberale styre har gennem årene været med til at udvikle velfungerende offentlige institutioner og et højt serviceniveau.

En veldreven kommune løser sine opgaver på den mest ansvarlige vis. Ansvarlighed indebærer, at borgernes rettigheder respekteres, at opgaven løses med den kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, og at det sker til den rigtige pris.

Denne tilgang har resulteret i en stærk tilfredshed blandt borgerne, hvilket fremgår af kommunens tilbagevendende brugerundersøgelser.

Tryghed og plads til alle

Frederiksberg skal være en åben og tryg by med plads til alle. Der er langt færre problemer med integration og kriminalitet på Frederiksberg end i København. Det er ingen tilfældighed, og skyldes i høj grad en politisk vilje på Frederiksberg til at løse problemerne. Venstre tror på, at en tryg barndom og flere i beskæftigelse er vejen til velfungerende tilværelse for alle. Vi ønsker at fortsætte det spor i forhold til større tryghed og færre problemer med kriminalitet.

Skattetrykket i ro

Den veldrevne Frederiksberg Kommune har tilmed Danmarks laveste kommuneskat.

Venstre er er med til at sikre, at skatter, afgifter og gebyrer holdes i ro. Vi kæmper ikke bare for en lav kommuneskat og grundskyld, men også for en nedsættelse af boligskatter, gebyrer (blandt andet for byggesagsbehandling) og den erhvervsfjendtlige dækningsafgift på butikslokaler.

Hvis vi hele tiden sætter skatter, afgifter og gebyrer op frem for at holde dem i ro, risikerer vi, at borgere uden direktørlønninger får svært ved at bo på Frederiksberg.

Ved kommunalvalget den 16. november er et kryds ved Venstre derfor en stemme for, at vi fortsætter med at have en velfungerende kommunal service, og at skatten holdes i ro. Samtidig er Venstre garanten for, at det borgerlige-liberale styre på Frederiksberg tilføres nytænkning.

En stemme på Venstre er en stemme på det nye Frederiksberg.